İletişim Hattı +90 (286) 217 1014
K Belgesi

K YETKİ BELGESİ
08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve; Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile Karayolu ile Taşımacılık faaliyetleri için standartlar belirlenmiştir.
Söz konusu Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre, K Yetki Belgeleri Karayolu ile yük ve eşya taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan gerçek / tüzel kişilerin almak zorunda oldukları yetki belgeleridir.
K Yetki Belgesi Türleri
K 1 Yetki Belgesi : Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara
Gerçek kişilikler adına olan K1 yetki belgeleri için çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 25 tondan az olmaması, Tüzel kişilikler adına olan K1 yetki belgeleri için çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 50 tondan az olmaması gerekmektedir.
K 1* Yetki Belgesi : Yüklü ağırlığı 3,5 tondan düşük araçlarla (kamyonet vb) Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara
K 2 Yetki Belgesi : Hususi taşımacılık yapacaklara,
K2* Yetki Belgesi : Yüklü ağırlığı 3,5 tondan düşük araçlarlar (kamyonet vb) Hususi taşımacılık yapacaklara,
K 3 Yetki Belgesi : Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara
K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 2 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 35 tondan az olmaması şarttır.
Asgari Kapasitenin Kaybedilmesi ve buna ilişkin hususlar.
Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının;
a) Kazaya uğradığı, yandığı, hurdaya ayrıldığı veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma geldiği,
b) Satıldığı,
c) Kendi istekleriyle düşüldüğü,
ç) Yaşları nedeniyle asgari kapasiteden sayılmadığı,
d) 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası gereğince re’sen düşüldüğü, tarihler esas alınmak kaydıyla, bu maddede öngörülen asgari kapasite şartını kaybetmeleri ve asgari kapasitenin kaybedildiği süre toplamının, 17 nci maddede belirlenen yetki belgesi geçerlilik süresi boyunca 630 takvim gününden fazla olması halinde, yetki belgesi iptal edilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
(20) Bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi alanlardan;
a) K1 veya K3 yetki belgesi sahibi gerçek kişiler ile B3, C1, D3 veya K2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler haricindeki yetki belgesi sahipleri, firmalarında meydana gelen unvan, adres ve 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilere ilişkin değişiklikleri veya acentelik sözleşmelerindeki değişiklikleri ile 14 üncü maddede belirlenmiş sermaye şartını kaybedecek şekildeki sermaye azaltışlarını,
b) Yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı özmal taşıt/taşıtların; kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi ile plaka bilgisi, rengi, şasi numarası veya taşıt cinsine ilişkin değişiklikleri,
değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren doksan takvim günü içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.
Yetki Belgelerinin Süresi
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre alınan yetki belgelerinin süresi 5 yıldır.
Yetki Belgelerinin Yenilenmesi
Yetki Belgeleri Yenileme İşlemleri Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 18 maddesi hükümlerine göre gerçekleştirilir. (yetki belgesi yenileme işlemleri için yeni belge almak için gerekli olan belgeler
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 18 maddesi:
Yetki belgelerinin yenilenmesi süreci
MADDE 19 – (1) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin yenilenmesi için, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin doksan gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. Yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, yetki belgesinin bitim tarihinden önce ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.
(2) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren 540 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 540 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.
(3) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen süreler içinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilir.
(4) Yetki belgesi üzerinde bulunan tüm uyarmalar kaldırılmadan ve yenilenecek yetki belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartlar sağlanmadan yetki belgesi yenilenmez.
(5) Yenilenen yetki belgeleri için 14 üncü maddede belirtilen süreler, yenilenme öncesi kullanılan süreler dikkate alınmaksızın yeniden başlar.
(6) Bu maddeye göre yetki belgesi yenileme işleminin yapılabilmesi için; yetki belgesinin, bu Yönetmelik kapsamında faaliyeti durdurulmamış veya iptal durumuna gelmemiş olması şarttır.
(7) İkinci fıkrada yer alan süre, sadece yetki belgesi yenileme hakkı olup bu süre, bu durumdakilere faaliyette bulunma hakkı vermez. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır

K Yetki Belgesi Bedelleri
2024 Yılı Belge Bedelleri

Yetki Belgesi  Yeni Belge Bedeli Yenileme Bedeli KTY 71'e göre
belge alımı
K1 Yetki Belgesi 70.140,00 TL  11.631,00 TL 37.858,00 TL 
K1* Yetki Belgesi 17.535,00 TL  3.740,25 TL  11.555,50 TL
K2 Yetki Belgesi  70.140,00 TL  11.631,00 TL  37.858,00 TL
K2* Yetki Belgesi 17.535,00 TL  3.740,25 TL  11.555,50 TL 
K3 Yetki Belgesi 35.064,00 TL  6.369,60 TL  20.320,00 TL 
K3* Yetki Belgesi 8.766,00 TL  2.424,90 TL  7.171,00 TL 
Her Bir Taşıt İçin Taşıt Kartı Ücreti 2.098,00 TL  420,00 TL  2.098,00 TL 
Yetki Belgesi Oda İşlem Ücreti  540,00 TL  540,00 TL  540,00 TL 
Araç Ekleme Oda İşlem Ücreti (Araç Başı)  150,00 TL  150,00 TL  150,00 TL 

Yetkili Personel:
Adı Soyadı Ünvanı E-Posta Adresi Tel No

Ercan Ekim Temsilcilik Memuru ercan@canakkaletso.org.tr 286 217 10 14 / 116

► K Belgesi Dilekçe Örnekleri
► K1 Belgesi İstenilen Evraklar
► K2 Belgesi İstenilen Evraklar
► K3 Belgesi İstenilen Evraklar

Evraklar
Ad Boyut Tür Tarih
k1 özel amaçlı yeni dilekçe şahıs.doc 30.2 KB Microsoft Word Dosyası 12.03.2018
k1 özel amaçlı yeni dilekçe şirket.doc 31.7 KB Microsoft Word Dosyası 12.03.2018
k1 yeni dilekçe şahıs.doc 25.6 KB Microsoft Word Dosyası 12.03.2018
k1 yeni dilekçe şirket.doc 26.1 KB Microsoft Word Dosyası 12.03.2018
K1 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR.pdf 220.1 KB PDF Dosyası 12.03.2018
k1 yıldız yeni dilekçe şahıs.doc 26.6 KB Microsoft Word Dosyası 12.03.2018
k1 yıldız yeni dilekçe şirket.doc 27.6 KB Microsoft Word Dosyası 12.03.2018
k2 yeni dilekçe şahıs.doc 25.6 KB Microsoft Word Dosyası 12.03.2018
k2 yeni dilekçe şirket.doc 25.6 KB Microsoft Word Dosyası 12.03.2018
K2 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR.pdf 216.8 KB PDF Dosyası 12.03.2018
k2 yıldız yeni dilekçe şahıs.doc 27.1 KB Microsoft Word Dosyası 12.03.2018
k2 yıldız yeni dilekçe şirket.doc 26.6 KB Microsoft Word Dosyası 12.03.2018
k3 yeni dilekçe şahıs.doc 25.1 KB Microsoft Word Dosyası 12.03.2018
k3 yeni dilekçe şirket.doc 26.1 KB Microsoft Word Dosyası 12.03.2018
K3 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR.pdf 216.7 KB PDF Dosyası 12.03.2018
0 Klasör, 15 Dosya

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi