İletişim Hattı +90 (286) 217 1014
Kapasite Raporu

KAPASİTE RAPORU
Kapasite Raporu Nedir?
Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.
Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.
Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.
Kapasite Raporu Düzenlenmesinde Amaç:
Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.
Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı:
• 28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
• 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
• 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,
Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler:
• Yatırım Teşvik Belgesi,
• Dahilde İşleme İzin Belgesi,
• Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
• Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik kullanımı için gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında
• Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
• Resmi ve özel ihalelerde,
• Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
• İmalatçı belgesi alımında,
• Vergi incelemelerinde,
• Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.
Raporun Geçerlilik Süresi ve Yenileme
• Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya Odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde iki yıl geçerlidir.
• Kapasite raporunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde, raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir.
• Raporda yer alan makinalar kiralık (leasing dahil) ve kira sözleşmesi süresi 2 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler.
Kapasite Raporu Başvurusu
• Kapasite raporu başvurusunda bulunmak için Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'na üye olmak zorunludur.
• Kapasite raporu başvurusu, "Kapasite Raporu Müracaat Formu" doldurularak, istenen belgelerle Odamıza başvurulur
• Kapasite Raporu Müracaat Formu elden veya web sayfamızdan elde edilebilmektedir.
► Kapasite Rapor Başvuru Formu.
► Kapasite Raporu İçin İstenen Belgeler

  Kapasite Raporu Başvurusunda İstenilen Belgeler

 • Kapasite Raporu Başvuru Dilekçesi
 • Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,
 • İşyeri Tapusu, Kiralıksa İşyeri Kira Kontratı (Noter Tasdikli) ( Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi)
 • Firma Ya Da Şubede Çalışan İşçiyi Belgeleyen Son İki Aylık SSK Prim Bildirgesi İle Makbuz ve Tahakkuku
 • İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı listesi,
 • 4.000,00 TL Oda Ücreti + 1.500,00 TL Eksper Ücreti (Odaya Ödenecek)
 • Firma adına yatırılan 3.750,00 TL’lik TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Kapasite Raporu onay ücreti dekont fotokopisi

·         Alıcı adı:      Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

ŞUBE KODU

HESAP NO

IBAN NO

BANKA

ŞUBESİ

4201

785529

TR100006400000142010785529

T.İŞ BANKASI

AKAY

153

69072

TR350004600153888000069072

AKBANK

BAKANLIKLAR

760

5994350-5032

TR020001000760059943505032

ZİRAAT BANKASI

AKAY

184

2068017

TR210001500158007293586413

VAKIFLAR BANKASI

MERKEZ

1311

16000038

TR140001200131100016000038

HALKBANK

ÇUKURAMBAR TİCARİ

 

 • Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,
 • Hükmi Şahıs ise o yıla ait Yevmiye, Defter-i Kebir, ve envanter Defterlerinin Noter Onay No’su ve tarihi,
 • Vergi levhası fotokopisi,

 Gerektiğinde İstenilecek Evraklar

 • Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),
 • Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi, istenilir ve (6), (7) ve (11) inci bentlerinde sayılan belgelerin asılları kontrol edilerek bir suretleri dosyada muhafaza edilir.

 Kaynak:  KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLENMESİ USUL VE ESASLARI 2016/9-1 https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Documents/Kapasite/Kapasite%20Raporlar%C4%B1n%C4%B1n%20D%C3%BCzenlenmesi%20Us%C3%BCl%20ve%20Esaslar%C4%B1.pdf
Yetkili Personel:
Adı Soyadı Ünvanı E-Posta Adresi Tel No
Seval AKBULUT seval@canakkaletso.org.tr 286 217 10 14 / 111

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi